U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kunnen de bij het BUZZ-project betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Het intellectueel eigendom van de in het BUZZ-project ontwikkelde materialen berust bij het BUZZ consortium. Alle informatie en gegevens van deze website mogen gebruikt en verspreid worden, mits de bron wordt vermeld.

© BUZZ-project